Utökad sökning

Utökad sökning

För att göra kombinerade urval går du till fliken ”Utökad sökning”. Fyll i sökkriterier i formuläret och tryck sedan ”Sök” längst ned i bilden. Därefter kan resultatet tas ut i olika former genom att trycka på knapparna längst upp i bilden. 

Tillhörighet

Distrikt: Begränsar urvalet till medlemmar inom ett distrikt. 
Förening: Begränsar urvalet till medlemmar inom en lokalförening. 
Vänmedlemmar: Begränsar urvalet till att endast ta med vänmedlemmar. 

Medlemsstatus 

Aktiva: Begränsar urvalet till att endast ta med medlemmar. Tar ej hänsyn till betalning. 
Utträdda: Begränsar urvalet till att endast ta med medlemmar som markerats som utträdda. 
Intresseanmälda: Begränsar urvalet till intresseanmälda. 
Medlemstyp: Välj mellan medlemmar och intressenter. 
Inträdesdatum: Möjlighet att begränsa urvalet till att ta med medlemmar som gått in mellan valda datum. Om man vill söka på ett specifikt inträdesår ska det året skrivas i båda intervallrutorna. Fälten kan användas var för sig eller tillsammans och datum anges i formatet ÅÅÅÅMMDD. 
Utträdesdatum: För att kunna fylla i uppgifter här krävs att man satt en bock för Utträdda medlemmar. Har man det kan man begränsa urvalet ytterligare genom att ange mellan vilka datum medlemmarna utträtt. Fälten kan användas var för sig eller tillsammans och datum anges i formatet ÅÅÅÅMMDD. 
Utträdesorsak: För att kunna välja en orsak här krävs att man satt en bock för Utträdda medlemmar. Har man det kan man begränsa urvalet ytterligare genom att ange av vilken orsak medlemmarna utträtt. 

Betalstatus 

Betalda: Sätter förfallodatum(from) till dagens datum. 
Obetalda: Sätter förfallodatum(tom) till morgondagens datum. 
Förfallodatum: Begränsar urvalet till medlemmar med ett förfallodatum mellan datum i rutorna ”from” och ”tom”. Fälten kan användas var för sig eller tillsammans och datum anges i formatet ÅÅÅÅMMDD. 
Senast betalt: Begränsar urvalet till medlemmar som betalat medlemsavgiften mellan datum i rutorna ”from” och ”tom”. Fälten kan användas var för sig eller tillsammans och datum anges i formatet ÅÅÅÅMMDD. 

Geografi 

Postnummer: Begränsar urvalet till medlemmar som bor inom ett postnummerintervall. Om man vill söka på ett enstaka postnummer fyller man i detta i båda rutorna. Postnumren anges i formatet NNNNN, fem siffror i en följd, ex 75326 
Bor i Län/Bor i kommun/Bor i Land: Begränsar urval utifrån geografisk område. 

Profiler 

Välj om du vill att resultatet ska inkludera/exkludera medlemmar som har någon av de sökta profilerna, eller som har alla de sökta profilerna.
Alla profiler/Någon av profilerna: Lägg till en eller flera profiler genom att trycka på ”Lägg till profil”. Välj profil genom att först välja Grupp och sedan Profil. Du kan även välja att inkludera hela profilgruppen. Det betyder att systemet söker på alla ingående profiler, dvs hela Profilgruppen. 
Tryck ”Lägg till”. 
Gör om proceduren för att lägga till fler profiler. 
Undanta profiler: Du kan även välja att Undanta profiler. Det innebär att medlemmen inte ska ha den profilen för att komma med i sökträffen. Gör på samma sätt som ovan. För att ta bort en tillagd profil från söknigen trycker du på soptunnan bredvid profilens namn.

Övrigt 

Tidning: Möjlighet att sortera fram de medlemmar som vill ha tidning respektive vill ej ha tidning. 
Kön: Möjlighet att begränsa urvalet till att ta med medlemmar som är kvinnor alternativt sådana som är män. Står det ”Alla kön” kommer både män och kvinnor med i urvalet. 
Födelsedatum: (from-tom) Möjlighet att begränsa urvalet till att ta med medlemmar som är födda mellan valda datum. Om man vill söka på ett specifikt födelsesår ska det året skrivas i båda intervallrutorna. 
Slumpa: Slumpar fram angivet antal medlemmar. 
Hushållsutskick: Gör så att listor, etiketter, inbetalningskort etc. skapas med hänsyn tagen till sammankoppling i hushåll. Dvs. i en lista står hushållsmedlemmar ihop även om de har olika efternamn, på etiketter står hushållsmedlemmar på samma etikett och på inbetalningskort står de ihop så att de får ett inbetalningskort tillsammans. Klicka i rutan så att det sätts en bock där för att ta hänsyn till sammankoppling i hushåll. 
E-postadress: Möjlighet att sortera fram de medlemmar som har respektive saknar angiven e-postadress. När du fyllt i de olika sökrutorna på det sätt du önskar trycker du på ”Sök”.